FőoldalAdatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi Nyilatkozat

www.porusbeton-shop.hu


 

1.
Preambulum

 

Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.porusbeton-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Ytong tégláknak és a Ytong építési rendszer más alkotóelemeinek, valamint Silka termékeknek interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és - igény szerint - házhozszállítása a vásárlók részére.
 

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
 

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.
 

2.
Fogalmak
 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.  

2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 

2.3.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 

2.4.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 

2.5.
Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
 

2.6.
Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
 

2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
 

2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
 

3.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 

Szolgáltató adatai
 

Cégnév:                                  Etyeki Tüzép Kft.

Székhely:                                2091 Etyek, Kossuth L. u. 72/B.

Képviselő neve:                      Tátrai Tamás Péter

Elektronikus levélcím:            Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Cégjegyzékszám:                    07-09-009262

Nyilvántartó hatóság:             Fejér Megyei Bíróság mint cégbíróság

Adószám:                                12997644-2-07

Számlavezető pénzintézet:     Sberbank Magyarország Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám:        14100220-72347849-01000003

 

4.
Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71113/2013.

5.
Az adatkezelés meghatározása és jogalapja
 

5.1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
 

5.2. Az adatkezelésre a www.porusbeton-shop.hu honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
 

5.3. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
 

6. A kezelt adatok köre
 

6.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

  •   Név

  •     Telefonszám

  •   Email

  •   Szállítási cím

  •   Számlázási adatok

 

7.
Az adatkezelés célja
 

7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

  •   a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

  •   a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;

  •   a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;

  •   illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

  •   a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

 

7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
 

7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.
 

7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.
 

8.
Az adatkezelés időtartama
 

8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
 

8.2. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
 

8.3. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.
 

9.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
 

9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 

9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
 

9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.
 

10.
 Adatbiztonság
 

10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 

10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.
 

11.
A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 

11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.
 

11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.
 

11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.
 

11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Etyeki Tüzép Kft. 2091 Etyek, Kossuth L. u. 72/B.

Email: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Telefon: +36-22-597-027
 

11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez   e-mail címen.
 

11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).
 

12.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása
 

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.
 

12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: [2014-07-14]
 

 

Az itt szereplő árak tájékoztató jellegűek,
az Ön egyedi ára szállítási címtől függően
lényegesen kedvezőbb lehet.
Egyedi árajánlat 1 perc alatt:
1. Először válogassa össze a kívánt termékeket az Ajánlat-listájára
2. Majd nyomja meg az “Árajánlat villámkalkuláció” gombot jobboldalon felül, és kövesse az utasításokat!